top of page

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
“EVANGELIA LAZOU PHOTOGRAPHY”

       Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους
επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες
καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του
επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας
παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων.
      Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από Χρήστες που καταχρώνται το περιεχόμενό της ή / και παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται στο παρόν.
      Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση.
Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
      Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
      Η παρούσα ιστοσελίδα είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών
banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους,
αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
      Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.
     Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη
εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε
άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν
τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
       Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού
τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
       Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
       Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


Νομική υποχρέωση για σωστή χρήση της Ιστοσελίδας
       Οι χρήστες θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνουν σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, καθώς και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση της.
       Ο Χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις εφαρμογές που δημοσιεύονται σύμφωνα με το Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τυχόν εντολές ή προειδοποιήσεις που λαμβάνει, καθώς και με γενικά αποδεκτά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα και τη δημόσια τάξη.
       Ο Χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική χρήση του Δικτυακού Τόπου και των περιεχομένων του για νόμιμους και νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ούτε παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα της παρούσας ιστοσελίδας ή τρίτων και / ή ενδέχεται να προκαλέσουν άμεσες ή έμμεσες
ζημίες.
       Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το περιεχόμενο θα πρέπει να θεωρείται ότι σημαίνει αλλά δεν περιορίζεται στα: κείμενα, φωτογραφίες, γραφικές απεικονίσεις, εικόνες, τεχνολογία, λογισμικό, συνδέσμους και άλλα οπτικοακουστικά ή ηχητικά περιεχόμενα, εκτός από το γραφικό του σχεδιασμό και τους πηγαίους κώδικες, σύμφωνα με τον Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, άλλες ειδοποιήσεις, τους κανόνες χρήσης και τις οδηγίες που έχετε υποπέσει στην αντίληψή σας, καθώς και με τα γενικά αποδεκτά ηθικά και ηθικά πρότυπα και τη δημόσια τάξη και συγκεκριμένα, αναλαμβάνετε να αποφεύγετε: αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, διάθεση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη δημοσιοποίηση, μετατροπή ή τροποποίηση των περιεχομένων, εκτός εάν έχετε τη συγκατάθεση του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή εάν επιτρέπεται από το νόμο, ή, κατά περίπτωση, γίνεται χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που ενεργοποιούνται από την παρούσα ιστοσελίδα για κοινωνικά μέσα. Επιπλέον, ο Χρήστης δεν μπορεί να διαγράψει, να χειριστεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τροποποιήσει τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα αναγνωριστικά των αποκλειστικών δικαιωμάτων της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιονδήποτε άλλο τεχνικό πόρο που δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει το εμπορικό σήμα της.
       Ο Χρήστης αναλαμβάνει, ως παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό, την αποκάλυψη, διάδοση ή διάθεση
σε τρίτους πληροφοριών, δεδομένων, περιεχομένων, μηνυμάτων, γραφικών απεικονίσεων, σχεδίων, αρχείων
ήχου ή / και εικόνων, φωτογραφιών, εγγραφών, λογισμικού και, γενικά, οποιαδήποτε κατηγορία υλικών που
ανήκουν σε αυτήν την Ιστοσελίδα, καθώς και να μην προβούν σε ενέργειες που:
– Να προκαλούν, να υποκινούν ή να ενθαρρύνουν εγκληματικές, συκοφαντικές και βίαιες πράξεις ή, γενικά,
ενάντια στο Νόμο, γενικώς αποδεκτά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα και δημόσια τάξη.
– Είναι ψευδείς, διφορούμενοι, αναληθείς, υπερβολικοί ή πρόωροι και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
εσφαλμένες ερμηνείες του αντικειμένου ή των σκοπών ή σκοπών του αποκαλυπτόμενου μέρους.

– Προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχονται από τρίτους, χωρίς ο Χρήστης
να έχει ζητήσει την προηγούμενη άδεια των κατόχων που είναι αναγκαία για να κάνει χρήση αυτών των
δικαιωμάτων.
– Να συνιστούν, κατά περίπτωση, παράνομη, δόλια ή αθέμιτη διαφήμιση και, γενικά, να συνιστούν αθέμιτο
ανταγωνισμό ή να παραβιάζουν τους νόμιμους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
– Περιέχουν ιούς ή άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή να
αποτρέψουν την καλή λειτουργία του δικτύου, του συστήματος πληροφορικής, του υλικού ή του λογισμικού.
– Να προκαλούν σφάλματα στις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστιότοπο λόγω των
χαρακτηριστικών τους (όπως μορφές αρχείων και επεκτάσεις).
Ο Χρήστης φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να υποστεί η παρούσα
ιστοσελίδα ως συνέπεια παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται, σύμφωνα με
τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή με τη νομοθεσία που ισχύει για τη χρήση του Δικτυακός τόπος.


                                                      ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
– Ως παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό, η παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία
περίπτωση για:
– Την χρήση που μπορούν να κάνουν οι Χρήστες από τα υλικά του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή / και
ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι, απαγορευμένοι ή επιτρεπόμενοι, που παραβιάζουν τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας ή αυτά τρίτων.
– Τις ενδεχόμενες ζημίες που ενδέχεται να υποστούν οι Χρήστες που προκαλούνται από εργαλεία αναζήτησης
που λειτουργούν κανονικά ή εσφαλμένα, την οργάνωση ή τον εντοπισμό του περιεχομένου ή / και την
πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και γενικά τα σφάλματα ή τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την
ανάπτυξη ή την εφαρμογή των τεχνικών στοιχείων ή του λογισμικού της Ιστοσελίδας που παρέχονται στον
Χρήστη.
– Τα περιεχόμενα σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες από συνδέσμους
που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, είτε είναι εξουσιοδοτημένοι είτε όχι.
Η παρούσα ιστοσελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι:
– Η πρόσβαση στον ιστότοπο ή / και στους συνδεδεμένους ιστότοπους μπορεί να είναι αδιάκοπη ή χωρίς
σφάλματα.
– Το περιεχόμενο ή το λογισμικό που έχουν πρόσβαση οι χρήστες από τον ιστότοπο ή τους συνδεδεμένους
ιστότοπους δεν περιέχουν σφάλματα, ιούς υπολογιστή ή άλλα χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο που θα
μπορούσαν να βλάψουν το ηλεκτρονικό τους σύστημα, ηλεκτρονικά έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα
στο σύστημα του υπολογιστή τους ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οποιαδήποτε άλλη ζημία. Για κάθε προθέσεις και τους σκοπούς, τα περιεχόμενα στον ιστότοπο δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο για παροχή πληροφοριών και ως ενημέρωση μόνο, με αποτέλεσμα:
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια
των Αθηνών.


                              ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ
Οι χρήστες αναλαμβάνουν να περιηγηθούν στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενό τους με καλή τη πίστη.Οι χρήστες αναλαμβάνουν να περιηγηθούν στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενό τους με καλή τη πίστη.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, η παρούσα ιστοσελίδα έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες και επιπλέον έχει εφαρμόσει όλα τα μέσα και τα μέτρα που διαθέτει για να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση,
τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και εξαγωγή.
Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και άρνησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και το GDPR, οι Χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα και να αρνηθούν στα προσωπικά τους δεδομένα, να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ ή / και να υποβληθεί σε επεξεργασία με τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@evangelialazou.com

                                                               ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η παρούσα ιστοσελίδα διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου, του σχεδιασμού και του πηγαίου κώδικα της Ιστοσελίδας και, ειδικότερα, των φωτογραφιών, των εικόνων, των κειμένων, των λογοτύπων, των σχεδίων, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών σημάτων και των δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή app.
Οι Χρήστες ενημερώνονται ότι όλα αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από τους ισχύοντες
Ισπανικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η πλήρης ή μερική αναπαραγωγή του Δικτυακού Τόπου, ακόμη και μέσω υπερσύνδεσης ή οποιουδήποτε
περιεχομένου του, απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από την ιδιοκτήτρια της
παρούσας ιστοσελίδας γραπτώς.
Παρομοίως, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η προσαρμογή, η τροποποίηση, η διανομή, η εμπορία, η δημοσιοποίηση και / ή η διάπραξη οποιωνδήποτε άλλων πράξεων που συνεπάγονται παραβίαση των
ελληνικών  ή / και διεθνών νόμων που ισχύουν σήμερα, εκτός από τη χρήση του περιεχομένου αυτής της
Ιστοσελίδας , απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει προηγουμένως λάβει γραπτώς ρητή εξουσιοδότηση από
την ιδιοκτήτρια της παρούσας ιστοσελίδας.
Η παρούσα ιστοσελίδα ενημερώνει τους Χρήστες ότι δεν χορηγεί άδειες ούτε δίνει σιωπηρή συγκατάθεσή της για τα δικαιώματα πνευματικής ή / και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή για οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστιότοπο ή την εφαρμογή.


                                                           EVANGELIA LAZOU PHOTOGRAPHY

bottom of page